Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Verslag van de Raad van Bestuur


INLEIDING

In dit jaarverslag geeft de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds (verder te noemen het Fonds) inzicht in het gevoerde beleid over het jaar 2019. Tevens bevat dit verslag de Jaarrekening 2019 en het verslag van de Kas Controle Commissie over die Jaarrekening.


DOELSTELLING

De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel om degenen die tot de doelgroep behoren te ondersteunen bij het overwinnen van financiele problem en die zijn ontstaan door sociaal-psychische en/of medische omstandigheden. De persoonlijke verantwoordelijkheid staat altijd centraal, die zal de Stichting nooit overnemen. Het criterium ten aanzien van de doelgroep van het Fonds is als volgt vastgesteld: aile actief dienenden van de Koninklijke Luchtmacht en postactieve medewerkers die tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gehad, evenals de gezinnen en nabestaanden van genoemd personeel.

De Stichting heeft de status van de Algemeen Nut Beogende lnstellingen (ANBI) en werkt dan ook zonder winstoogmerk.


BELEID

Bij veel aanvragen is daadwerkelijke financiele steun noodzakelijk. Soms is het geven van advies voldoende om problemen te overwinnen. Bij aanvragen waar het medische aspect doorslaggevend is en financiële voorzieningen niet of onvoldoende aanwezig zijn, wordt in beginsel een gehele of gedeeltelijke schenking gedaan. Andere aanvragen komt het Fonds tegemoet met een (renteloze) lening. Onvoldoende onderbouwde aanvragen of aanvragen die niet in de doelstelling van het Fonds passen worden afgewezen. Bij elke aanvraag wordt door de RvB bezien of begeleiding en/of advies door derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Door het ondersteunen van actief dienenden bij persoonlijke financiële problemen wordt niet alleen de individuele medewerker en zijn naaste omgeving geholpen maar ook Defensie in het algemeen en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Zo kunnen arbeidsverzuim en veiligheidsrisico's als gevolg van een schuldenlast door financiële ondersteuning en begeleiding worden voorkomen of teruggedrongen. De organisatie is immers niet alleen gebaat bij medewerkers die bij ontvangen hulp weer goed gaan of blijven functioneren maar ook bij het voorkomen van reputatieschade. Voor (postactieve )medewerkers vervult het Fonds een sociaal-financieel vangnet voor die omstandigheden waarin andere instanties veelal geen steun (meer) bieden.

Het Fonds heeft een Extern Vermogensbeheerder: ABN-AMRO MeesPierson, die een deel van het vermogen beheert door middel van beleggingen.

De Stichting heeft een beleidsplan voor het te voeren beleid voor de komende jaren met de titel “Beleidsplan 2017-2020”. Een verkorte versie van dit plan, wat periodiek wordt geactualiseerd, is te vinden op de website van het Fonds.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook het Fonds dient zich aan deze AVG te conformeren en de regeling toe te passen. Daarom zijn op de website en in de aanvraagformulieren verwijzingen opgenomen zoals vereist door de AVG. Hiermee voldoet het Fonds aan de regelgeving van de AVG. Jaarlijks wordt onder Ieiding van de plaatsvervangend Voorzitter deze werkwijze geëvalueerd. In 2019 hebben zich geen problemen voorgedaan in het kader van de AVG. Er zijn geen datalekken noch overtredingen c.q. schendingen van het privacyreglement geconstateerd. Alle leden, de administrateur en adviseur hebben desgevraagd expliciet verklaard te voldoen aan de eisen zoals die in het privacyreglement alsmede in de AVG zijn vermeld (zoals o.a. het gebruik van degelijke wachtwoorden, tijdig en correct vernietigen van papieren en het op juiste en veilige wijze bewaren van documenten, etc.).


WERKWIJZE

Raad van Bestuur
Voor de behandeling van steunaanvragen is de RvB in 2019 elfmaal in reguliere vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) een aantal spoedeisende beslissingen genomen die later in de voltallige vergaderingen van de RvB zijn behandeld. De bijeenkomsten vonden plaats op de verschillende Defensieonderdelen en onderdelen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) waarbij de RvB steeds gastvrij is ontvangen. Hetgeen ook geldt voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando op de Luitenant-generaal Bestkazerne dat zijn oorsprong kent in de Luchtmachtbasis De Peel en waar veel CLS K-personeel werkzaam is.

In 2019 heeft de RvB afscheid genomen van de Penningmeester, Sergeant-Majoor b. d. 0. de Vries. Otto de Vries heeft gedurende de periode juni 2000 tot januari 2019 zitting gehad in de RvB. Na aanvankelijk als bestuurslid te hebben gefunctioneerd heeft hij in januari 2004 de functie van 1e Penningmeester aanvaard. In een financieel woelige periode, waarbij beleggend Nederland gebukt ging onder de kredietcrisis, heeft hij het belegd vermogen van de Stichting uitstekend beheerd. Vanwege de complexiteit van de beleggingen en de wens het Fonds meer toekomstbestendig te maken, is na langdurig vooronderzoek en diverse gesprekken ABNAMRO/MeesPierson aangetrokken als vermogensbeheerder, hieraan heeft Otto de Vries een wezenlijke bijdrage geleverd.

Op 4 juli 2019 bereikte de Stichting het droevige bericht dat het erelid van de Stichting, de Eerste-Luitenant b.d. J.M. Meuwese, op 1 juli 2019 is overleden. Jan Meuwese was van 1987 tot 2012 lid van de RvB. Van 1987 tot 1990 als bestuurslid en vervolgens, tot aan zijn aftreden in 2012, als 2e Penningmeester (de rol die thans door de Administrateur wordt vervuld). Namens de RvB is er een afvaardiging aanwezig geweest bij de uitvaartplechtigheid.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2019 twee maal met de RvB vergaderd. De RvB wordt hierbij vertegenwoordigd door het DB. Tijdens deze vergaderingen heeft het DB verslag uitgebracht van het gevoerde beleid en haar werkzaamheden. Tijdens de vergadering van 13 november 2019 is de Commodore M.J.C.M. Droste als vervanger van de Generaai-Majoor G.F. Sotthewes toegetreden tot de RvT. De Commodore Droste is in zijn dagelijks werk Directeur Personeel & Bedrijfsvoering van het Commando Luchtstrijdkrachten. In verband met een overplaatsing van de Luitenant-Kolonel P.A.J. van Meerendonk van de Staf lnspecteur Generaal Krijgsmacht naar de Vliegbasis Eindhoven is de Luitenant-Kolonel vlieger M.F.J. de Wit als zijn opvolger toegetreden tot de RvT.

Kascontrole commissie
De Kascontrole Commissie (KCC) bestaat uit een lid van de RvT en minimaal een tweede onafhankelijk persoon. De KCC heeft in het eerste kwartaal van 2020 de Jaarrekening 2019
gecontroleerd. Op basis van die controle heeft de KCC geadviseerd zowel de Penningmeester als de Administrateur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Zowel de RvT als de RvB hebben dat advies overgenomen. In 2019 heeft er tweemaal een interne controle van de administratieve afhandeling van de op dat moment ingediende steunaanvragen plaatsgevonden door twee leden van de RvB. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.

Ondersteuners RvB
De RvB krijgt bij haar werkzaamheden ondersteuning van Onderdeelsvertegenwoordigers van de CLSK onderdelen, medewerkers van het Diensten Centrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk Defensie (DC BMW) en Geestelijke Verzorgers. Daarnaast wordt de RVB ondersteund door twee postactieve militairen en een actief dienende militair van het CLSK. Zij dienen met de aanvrager verzoeken in voor ondersteuning en adviseren en begeleiden zo nodig de aanvrager gedurende dat proces. Ook kunnen zij worden ingezet als budgetcoach als een stringentere financiële begeleiding noodzakelijk is. Soms wordt een extern bureau ingezet als er bij een aanvrager een complexe situatie is ontstaan. In 2019 is er één cliënt begeleid door middel van inkomensbeheer door een extern bureau. Samenvattend: ook in 2019 heeft de RvB dankbaar gebruik gemaakt van de grate inzet van al deze ondersteuners. Naast financiële ondersteuning zijn zij van grate waarde om "op locatie" de doelstellingen van het Fonds te realiseren.

Communicatie
De website van het Fonds heeft een significante verandering ondergaan. Er kan zowel via Internet als Intranet op een toegankelijke manier informatie over het Fonds worden gevonden.

FINANCIËLE ZAKEN

In het jaar 2019 is het rentepercentage van leningen gehandhaafd op 1%. Ieder jaar wordt het rentepercentage opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Het werkkapitaal is in 2019 verdeeld over diverse banken. De te ontvangen spaarrente van de banken is sterk teruggelopen maar het rendement op beleggen is in 2019 sterk gestegen. Het eigen vermogen is € 144.630 hager dan in 2018. De Balans, Rekening van Baten en Lasten en overige financiele gegevens, zijn opgenomen op bladzijde 12 en volgende. Geconcludeerd kan worden dat het Fonds nog steeds financieel gezond is.

DONATIES

In 2019 zijn donaties ten bedrage van € 963,00 ontvangen van de postactievenvereniging van Vliegbasis Gilze-Rijen, Vliegbasis Volkel en van 1 individuele client, alsmede, een donatie van het reunisten-comité van oud-officieren en gelijkgestelde burgers van de voormalige 1e Groep Geleide Wapens. Daarnaast zijn er nog 86 vaste donateurs die jaarlijks een bijdrage schenken. In 2019 was deze bijdrage in totaal € 387,00. Tenslotte heeft het Fonds haar jaarlijkse bijdrage van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen ontvangen voor een bed rag van € 7.100,00. De RvB constateert dat het aantal donateurs ook in 2019 verder is afgenomen. In totaliteit is er een bedrag van € 8.450,00 aan donaties ontvangen.


STEUNAANVRAGEN

In 2019 heeft het Fonds, net als in 2018, 39 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Van deze 39 aanvragen zijn er 35 gehonoreerd. Een aanvraag kwam van een burger personeelslid werkzaam binnen het Commando Luchtstrijdkrachten, deze is niet doorverwezen naar de Stichting Burgerpersoneelsfonds Ministerie van Defensie maar door de RvB gehonoreerd. Onderstaand is een aantal specificaties weergegeven van de aanvragen. Op 31 december 2019 had het Fonds bij 37 clienten een lening uitstaan waarop maandelijks wordt afgelost. De aanvragen komen vanuit aile categorieën van de Luchtmacht (Soldaat, Korporaal, Onderofficier en Officier).

Overzicht aanvragen
    2019 2018 2017  
  Toegestaan 35 32 47  
  Afgewezen 3 3 2  
  Ingetrokken 0 4 1  
  In behandeling 1 0 0  
  totaal 39 39 50  

 

Overzicht verdeling naar leeftijd van de aanvragers
    2019 2018 2017  
  20-30 jaar 5 4 4  
  30-40 jaar 12 9 11  
  40-50 jaar 5 10 16  
  50-60 jaar 12 11 11  
  60-70 jaar 3 4 4  
  70-80 jaar 1 1 4  
  > 80 jaar 1 0 0  
  totaal 39 39 50  

 

Overzicht aanvragen actief/postactief
    2019 2018 2017  
  Actief dienend 27 29 30  
  Postactief/Veteraan 12 10 20  
  totaal 39 39 50  

 

Overzicht achtergrond aanvragen
    2019 2018 2017  
  Medisch 10 7 9  
  (Psycho)sociaal 14 15 16  
  Schuldsanering 6 3 9  
  Echtscheiding 2 4 8  
  Overig 7 10 8  
  totaal 39 39 50  

Het belangrijkste deel van de aanvragen wordt in 2019 gevormd door mensen met sociale en/of psychische problemen. De RvB constateert ook, analoog aan het NIBUD, dat (ex)medewerkers worden geconfronteerd met hogere vaste lasten zoals huishuur en hogere zorgkosten. Als er dan ook nog een inkomensdaling bij komt vanwege ziekte, ontslag of arbeidsongeschiktheid van de medewerker en/of de partner ontstaat vaak een uitzichtloze situatle. Door een combinatie of optelsom van die oorzaken ontstaan er complexe aanvragen en wordt zelfredzaamheid een lastige opgave. Voor aanvragen met een medisch karakter zijn in 2019 in aantallen en volume meer schenkingen uitgekeerd terwijl het aantal aanvragen gelijk is gebleven.


ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

In 2019 is het Fonds geconfronteerd met een client die zijn verplichtingen tegenover het Fonds over het terugbetalen van een lening niet is nagekomen. Het betrof hier een bedrag van t ot aal € 5.35O,OO. Op 31 december 2019 lagen er nog 2 dossiers voor afhandeling bij de deurwaarder voor een bedrag van € 26.146,00 en vielen er 8 dossiers onder de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) voor een bedrag van € 8S.752,00. In 2018 was dit € 48.978 en in 2017 € 66.64S. In een dergelijk geval is er voor het Fonds meestal geen verhaal meer mogelijk. Een deel van de uitstaande bedragen zal alsnog via deurwaarders terugvloeien naar het Fonds.

 

SLOTWOORD

De RvB is van mening dat Het Van Weerden Poelmanfonds op dit moment en ook in de toekomst medewerkers en ex-medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht die in financiële moeilijkheden zijn geraakt kan blijven ondersteunen. Met het Fonds staat de (ex)medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht een waardevol sociaal-financieel vangnet ter beschikking.

De RvB dankt iedereen zowel binnen als buiten de Koninklijke Luchtmacht die in 2019 de Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds op enigerlei wijze heeft ondersteund.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof
Voorzitter

R.B. Sonder
Secretaris