Prins Bernhard Stichting Karel Doorman Fonds Van Weerden Poelmanfonds Stichting Eereschuld en Dankbaarheid
 
 
   
 

Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA   2019 (€)   2018 (€)
Inventaris   2.478   1.526
Deelname GMF   45   45
Overlopende Activa   0   0
Leningen u/g   307.565   421.973
Incasso Debiteuren   111.898   124.999
Voorschotten Debiteuren   0   0
Effecten   1.425.485   1.287.898
NTO Couponrente   -   -
Liquide middelen   629.471   495.870
Totaal   2.476.942   2.332.311
   
PASSIVA   2019 (€)   2018 (€)
Eigen vermogen   2.476.942   2.332.311
Schulden korte termijn             -             -
Totaal   2.476.942   2.332.311


Toelichting op de balans

Inventaris
De inventaris is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen t.b.v. de computer van de Secretaris en de 1e Penningmeester, laptop en de computer gedurende vijf jaar. De gehanteerde methode van afschrijvingen is in overeenstemming met de in Nederland gebruikelijke afschrijvingsmethoden.

Leningen u/g

Stand leningen u/g per 1 januari 2019   421.973
Nieuw verstrekte leningen rentedragend   28.347
Nieuw verstrekte renteloze leningen + 600
    450.920
Aflossingen rentedragende leningen   134.870
Aflossingen renteloze leningen - 8.485
Stand leningen u/g 31 december 2019   307.565
   

De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Geen rekening is gehouden met het feit dat een beperkt deel van de leningen oninbaar zal zijn. Op het moment dat deze voorzienbaar is, zullen deze leningen ten laste van het resultaat worden gebracht.

De rente op de leningen is niet in de balans opgenomen. Deze is pas opeisbaar als de lening is afgelost. Per ultimo 2019 was het bedrag van deze latente vorderingen € 102.281.

lncasso Debiteuren
In de loop van 2019 zijn 2 dossiers door de deurwaarder afgedaan (volledige bet aling). Op 31 december 2019 zijn nog 8 dossiers, die een totaalbedrag van € 111.898 vertegenwoordigen, bij de deurwaarder c.q. Gemeenten (WSNP) in behandeling. Het betreffen hier achtergestelde betalingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde einde boekjaar 2019. Alle stukken zijn in bewaring bij de ABN-MeesPierson. De waarde van de effectenportefeuille bedraagt per 31 december 2019 € 1.425.485 (2018: €1.287.898).

Liquide middelen
De liquide middelen zijn verdeeld over een tweetal banken (lNG en ABNAMRO).

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van 2018 gestegen met € 144.630.

Stand van het vermogen per 1 januari 2019   2.332.312
Saldo boekjaar 2019 - 144.630
Eigen vermogen per 31 december 2019   2.476.942
   


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN   2019 (€)   2018 (€)
Rente leningen       21.874       20.793
Rente spaarrekeningen en dividend       25.133       29.142
Giften, donaties       8.450       12.927
Overige opbrengsten       3.376       158
Totaal       58.833       63.020
                 
LASTEN   2019 (€)   2018 (€)
Schenkingen       9.437       29.350
Oninbare Leningen       5.350       0
                 
Beheerskosten                
Vergoeding Administrateur   9.309       9.153    
Vergoeding Hulpverleners   3.837       2.500    
Reiskosten   1.322       1.298    
Overige beheerskosten   22.533       22.106    
        37.001       35.057
Totaal lasten       51.788       64.407
                 
Saldo       7.045       -1.387
                 
Bijzondere baten & lasten                
Mutaties Beleggingsportefeuilles       137.585       -80.557
                 
Saldo       144.630       -81.844
                 


Toelichting op de rekening van baten en lasten

Giften, donaties
Donaties van de PA Vlb. Gilze-Rijen en privepersonen   963
Diverse donaties   387
Bijdrage St. Gezamenlijke Militaire Fondsen   7.100
Totaal   8.450
   

Schenkingen
Dit is het bedrag dat aan cliënten is uitgekeerd.

Beheerskosten
De uitgaven voor vergoeding van de Administrateur en de gemaakte reiskosten spreken voor zich. Onder uitgaven t.b.v. hulpverleners vallen de kosten voor het inhuren van externe hulpverleners en/of bewindvoerders. Onder overige beheerskosten vallen gemaakte kosten voor bureaukosten, postzegels, vergaderkosten, telefoonkosten, bankkosten en de vrijwilligersvergoedingen.

 


VERKLARING RAAD van BESTUUR

De Raad van Bestuur van de Stichting – met in achtneming van artikel 10 van de Statuten -  geeft goedkeuring aan de vaststelling van de jaarrekening 2019.

Namens de Raad van Bestuur,

J.A.H. van Hoof, Voorzitter
R.B. Sander, Secretaris