Doelstelling

Steunfonds voor leden en gewezen leden van het personeel van de Koninklijke Marine alsmede voor degenen die direct financieel van hen afhankelijk zijn of waren.

Opgericht bij acte van 12 oktober 1944, verleden voor de Heer Th. DE MEESTER Consul-Generaal der Nederlanden te Londen, en laatstelijk gewijzigd 12 november 2007 voor notaris Mr. B.H. Dyserinck te 's-Gravenhage.

Naam en zetel

De Stichting draagt de naam "Stichting Karel Doorman Fonds" en is gevestigd te
's-Gravenhage.


Doel

1. Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan:

a. leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine, die als gevolg van het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden, waaronder begrepen VN-operaties, bij een ramp of een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden;

b. degenen, die direct van de onder a. genoemde personen of de door hen nagelaten geldelijke voorzieningen financieel afhankelijk zijn;

2. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële middelen van de Stichting daartoe beschikbaar zijn, kan het bestuur in door hem te bepalen gevallen incidenteel steun verlenen aan:

a. leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine, die door ziekte of ongeval in financiële nood zijn komen te verkeren;

b. degenen, die direct van de onder a. genoemde personen of de door hen nagelaten geldelijke voorzieningen financieel afhankelijk zijn;

c. personen, die in financiële nood zijn komen te verkeren als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid ( een ex-echtgenoot daaronder begrepen), van wiens inkomsten of nagelaten geldelijke voorzieningen zij financieel afhankelijk zijn, onder voorbehoud, dat eerder bedoeld familielid vrijwillig dienend lid van de Koninklijke marine is of geweest is;

d. instellingen, die zich bezig houden met de individuele financiële zorg voor het actief dienend militair personeel van de Koninklijke marine;

e. projecten of activiteiten, die in het belang zijn van de Koninklijke marine in het algemeen en/of die het actief dienend dan wel post-actief militair personeel van de Koninklijke marine ondersteunen en/of die een relatie hebben met veteranenzorg ten behoeve van eerder bedoeld personeel.

3. Ter bevordering van de doelstelling kan het bestuur het beheer voeren over dan wel samenwerken met organisaties die op gelijksoortig terrein werkzaam zijn.


Middelen

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a. bijdragen;
b. opbrengst van vermogen;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. alle andere baten.

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.